சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கையாயிருந்தானே, அவர் இவனை விடுவிக்கட்டும்; இவன்மேல் பிரியமாயிருக்கிறாரே, இப்பொழுது இவனை இரட்சிக்கட்டும் என்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:8 - Tamil bible image quotes