சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

என்னைப் பார்க்கிறவர்களெல்லாரும் என்னைப் பரியாசம்பண்ணி, உதட்டைப் பிதுக்கி, தலையைத் துலுக்கி:

சங்கீதம் (Psalms) 22:7 - Tamil bible image quotes