சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

நானோ ஒரு புழு, மனுஷனல்ல; மனுஷரால் நிந்திக்கப்பட்டும், ஜனங்களால் அவமதிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:6 - Tamil bible image quotes