சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

உம்மை நோக்கிக் கூப்பிட்டுத் தப்பினார்கள்; உம்மை நம்பி வெட்கப்பட்டுப்போகாதிருந்தார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:5 - Tamil bible image quotes