சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

எங்கள் பிதாக்கள் உம்மிடத்தில் நம்பிக்கை வைத்தார்கள்; நம்பின அவர்களை நீர் விடுவித்தீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:4 - Tamil bible image quotes