சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 31 வது வசனம்

அவர்கள் வந்து: அவரே இவைகளைச் செய்தார் என்று பிறக்கப்போகிற ஜனங்களுக்கு அவருடைய நீதியை அறிவிப்பார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:31 - Tamil bible image quotes