சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 30 வது வசனம்

ஒரு சந்ததி அவரைச் சேவிக்கும்; தலைமுறை தலைமுறையாக அது ஆண்டவருடைய சந்ததி என்னப்படும்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:30 - Tamil bible image quotes