சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள் வாசமாயிருக்கிற தேவரீரே பரிசுத்தர்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:3 - Tamil bible image quotes