சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 27 வது வசனம்

பூமியின் எல்லைகளெல்லாம் நினைவுகூர்ந்து கர்த்தரிடத்தில் திரும்பும்; ஜாதிகளுடைய வம்சங்களெல்லாம் உமது சமுகத்தில் தொழுதுகொள்ளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:27 - Tamil bible image quotes