சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 24 வது வசனம்

உபத்திரவப்பட்டவனுடைய உபத்திரவத்தை அவர் அற்பமாயெண்ணாமலும் அருவருக்காமலும், தம்முடைய முகத்தை அவனுக்கு மறைக்காமலுமிருந்து, தம்மை நோக்கி அவன் கூப்பிடுகையில் அவனைக் கேட்டருளினார்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:24 - Tamil bible image quotes