சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

என்னைச் சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து இரட்சியும்; நான் காண்டாமிருகத்தின் கொம்புகளில் இருக்கும்போது எனக்குச் பதிலருளினீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:21 - Tamil bible image quotes