சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

என் ஆத்துமாவைப் பட்டயத்திற்கும், எனக்கு அருமையானதை நாய்களின் கொடூரத்திற்க்கும் தப்புவியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:20 - Tamil bible image quotes