சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

என் தேவனே, நான் பகலிலே கூப்பிடுகிறேன், உத்தரவு பதிலில்லை; இரவிலே கூப்பிடுகிறேன், எனக்கு அமைதலில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 22:2 - Tamil bible image quotes