சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

ஆனாலும் கர்த்தாவே, நீர் எனக்குத் தூரமாகாதேயும்; என் பெலனே, எனக்குச் சகாயம்பண்ணத் தீவிரித்துக்கொள்ளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:19 - Tamil bible image quotes