சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

என் எலும்புகளையெல்லாம் நான் எண்ணலாம்; அவர்கள் என்னை நோக்கிப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:17 - Tamil bible image quotes