சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

நாய்கள் என்னைச் சூழ்ந்திருக்கினறன; பொல்லாதவர்களின் கூட்டம் என்னை வளைந்துகொண்டது; என் கைகளையும் என் கால்களையும் உருவக் குத்தினார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:16 - Tamil bible image quotes