சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

என் பெலன் ஓட்டைப்போல் காய்ந்தது; என் நாவு மேல்வாயோடே ஒட்டிக்கொண்டது; என்னை மரணத்தூளிலே போடுகிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:15 - Tamil bible image quotes