சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

தண்ணீரைப்போல ஊற்றுண்டேன்; என் எலும்புகளெல்லாம் கட்டுவிட்டன, என் இருதயம் மெழுகுபோலாகி, என் குடல்களின் நடுவே உருகிற்று.

சங்கீதம் (Psalms) 22:14 - Tamil bible image quotes