சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

பீறி கெர்ச்சிக்கிற சிங்கத்தைப்போல், என்மேல் தங்கள் வாயைத் திறக்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:13 - Tamil bible image quotes