சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

என் தேவனே, என் தேவனே, ஏன் என்னைக் கைவிட்டீர்? எனக்கு உதவி செய்யாமலும், நான் கதறிச் சொல்லும் வார்த்தைகளைக் கேளாமலும் ஏன் தூரமாயிருக்கிறீர்?

சங்கீதம் (Psalms) 22:1 - Tamil bible image quotes