சங்கீதம் 21 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

ஏனெனில் இராஜா கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கிறார்; உன்னதமானவருடைய தயவினால் அசைக்கப்படாதிருப்பார்.

சங்கீதம் (Psalms) 21:7 - Tamil bible image quotes