சங்கீதம் 21 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

அவரை நித்திய ஆசீர்வாதங்களை அவர்களுக்கு அருளுகிறீர்; அவரை உம்முடைய சமுகத்தின் மகிழ்ச்சியினால் பூரிப்பாக்குகிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 21:6 - Tamil bible image quotes