சங்கீதம் 21 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

உமது இரட்சிப்பினால் அவர் மகிமை பெரிதாயிருக்கிறது; மேன்மையையும் மகத்துவத்தையும் அவருக்கு அருளினீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 21:5 - Tamil bible image quotes