சங்கீதம் 21 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

உத்தம ஆசீர்வாதங்களோடு நீர் அவருக்கு எதிர்கொண்டுவந்து, அவர் சிரசில் பொற்கிரீடம் தரிப்பிக்கிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 21:3 - Tamil bible image quotes