சங்கீதம் 21 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

அவருடைய மனவிருப்பத்தின்படி நீர் அவருக்குத் தந்தருளி, அவருடைய உதடுகளின் விண்ணப்பத்தைத் தள்ளாதிருக்கிறீர். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 21:2 - Tamil bible image quotes