சங்கீதம் 21 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

கர்த்தாவே, உம்முடைய பலத்திலே நீர் எழுந்தருளும்; அப்பொழுது உம்முடைய வல்லமையைப் பாடிக் கீர்த்தனம்பண்ணுவோம்.

சங்கீதம் (Psalms) 21:13 - Tamil bible image quotes