சங்கீதம் 21 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

அவர்கள் உமக்கு விரோதமாய்ப் பொல்லாங்கு நினைத்தார்கள்; தீவினை செய்ய முயன்றார்கள்; ஒன்றும் வாய்க்காமற்போயிற்று.

சங்கீதம் (Psalms) 21:11 - Tamil bible image quotes