சங்கீதம் 21 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

அவர்கள் கனியை பூமியிலிருந்தும் அவர்கள் வித்தை மனுபுத்திரரிலிருந்தும் ஒழிப்பீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 21:10 - Tamil bible image quotes