சங்கீதம் 20 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

கர்த்தாவே, இரட்சியும்; நாங்கள் கூப்பிடுகிற நாளிலே ராஜா எங்களுக்குச் செவிகொடுப்பாராக.

சங்கீதம் (Psalms) 20:9 - Tamil bible image quotes