சங்கீதம் 20 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள்; நாங்களோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம்.

சங்கீதம் (Psalms) 20:8 - Tamil bible image quotes