சங்கீதம் 20 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

சிலர் இரதங்களைக்குறித்தும், சிலர் குதிரைகளைக்குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள்; நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தைக்குறித்தே மேன்மைபாராட்டுவோம்.

சங்கீதம் (Psalms) 20:7 - Tamil bible image quotes