சங்கீதம் 20 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

நாங்கள் உமது இரட்சிப்பினால் மகிழ்ந்து, எங்கள் தேவனுடைய நாமத்திலே கொடியேற்றுவோம்; உமது வேண்டுதல்களையெல்லாம் கர்த்தர் நிறைவேற்றுவாராக.

சங்கீதம் (Psalms) 20:5 - Tamil bible image quotes