சங்கீதம் 20 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

நீர் செலுத்தும் காணிக்கைகளையெல்லாம் அவர் நினைத்து, உமது சர்வாங்க தகனபலியைப் பிரியமாய் ஏற்றுக்கொள்வாராக. (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 20:3 - Tamil bible image quotes