சங்கீதம் 20 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து உமக்கு ஒத்தாசையனுப்பி, சீயோனிலிருந்து உம்மை ஆதரிப்பாராக.

சங்கீதம் (Psalms) 20:2 - Tamil bible image quotes