சங்கீதம் 20 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

ஆபத்துநாளிலே கர்த்தர் உமது விண்ணப்பத்துக்குப் பதிலருளுவாராக; யாக்கோபின் தேவனுடைய நாமம் உமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாவதாக.

சங்கீதம் (Psalms) 20:1 - Tamil bible image quotes