சங்கீதம் 19 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும், ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது; கர்த்தருடைய சாட்சி முழுமையானதும், பேதையை ஞானியாக்குகிறதுமாயிருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 19:7 - Tamil bible image quotes