சங்கீதம் 19 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

அது வானங்களின் ஒரு முனையிலிருந்து புறப்பட்டு, அவைகளின் மறுமுனைவரைக்கும் சுற்றியோடுகிறது; அதின் வெம்மைக்கு மறைவானது ஒன்றுமில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 19:6 - Tamil bible image quotes