சங்கீதம் 19 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

அது தன் மணவறையிலிருந்து புறப்படுகிற மணவாளனைப்போல் இருக்கிறது, பராக்கிரமசாலியைப்போல் தன் பாதையில் ஓட மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 19:5 - Tamil bible image quotes