சங்கீதம் 19 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

அவைகளுக்குப் பேச்சுமில்லை, வார்த்தையுமில்லை, அவைகளின் சத்தம் கேட்கப்படுவதுமில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 19:3 - Tamil bible image quotes