சங்கீதம் 19 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

பகலுக்குப் பகல் வார்த்தைகளைப் பொழிகிறது, இரவுக்கு இரவு அறிவைத் தெரிவிக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 19:2 - Tamil bible image quotes