சங்கீதம் 19 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

என் கன்மலையும் என் மீட்பருமாகிய கர்த்தாவே, என் வாயின் வார்த்தைகளும், என் இருதயத்தின் தியானமும், உமது சமுகத்துக்குப் பிரியமாய் இருப்பதாக.

சங்கீதம் (Psalms) 19:14 - Tamil bible image quotes