சங்கீதம் 19 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

துணிகரமான பாவங்களுக்கும் உமது அடியேனை விலக்கிக்காரும்; அவைகள் என்னை ஆண்டுகொள்ள ஒட்டாதிரும்; அப்பொழுது நான் உத்தமனாகி, பெரும்பாதகத்துக்கு நீங்கலாயிருப்பேன்,

சங்கீதம் (Psalms) 19:13 - Tamil bible image quotes