சங்கீதம் 19 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

தன் பிழைகளை உணருகிறவன் யார்? மறைந்து கிடக்கும் பிழைகளிலிருந்து என்னைச் சுத்திகரியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 19:12 - Tamil bible image quotes