சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

வானங்களைத் தாழ்த்தி இறங்கினார்; அவர் பாதங்களின்கீழ் காரிருள் இருந்தது.

சங்கீதம் (Psalms) 18:9 - Tamil bible image quotes