சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

அவர் நாசியிலிருந்து புகை எழும்பிற்று, அவர் வாயிலிருந்து பட்சிக்கிற அக்கினி புறப்பட்டது; அதனால் தழல் மூண்டது.

சங்கீதம் (Psalms) 18:8 - Tamil bible image quotes