சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

அவர் கோபங்கொண்டபடியால் பூமி அசைந்து அதிர்ந்தது, பர்வதங்களின் அஸ்திபாரங்கள் குலுங்கி அசைந்தன.

சங்கீதம் (Psalms) 18:7 - Tamil bible image quotes