சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

பாதாளக்கட்டுகள் என்னைச் சூழ்ந்துகொண்டன; மரணக் கண்ணிகள் என்மேல் விழுந்தன.

சங்கீதம் (Psalms) 18:5 - Tamil bible image quotes