சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 49 வது வசனம்

இதினிமித்தம் கர்த்தாவே, ஜாதிகளுக்குள்ளே உம்மைத் துதித்து, உம்முடைய நாமத்திற்குச் சங்கீதம் பாடுவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:49 - Tamil bible image quotes