சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 47 வது வசனம்

அவர் எனக்காகப் பழிக்குப் பழிவாங்குகிற தேவன். அவர் ஜனங்களை எனக்குக் கீழ்ப்படுத்துகிறவர்.

சங்கீதம் (Psalms) 18:47 - Tamil bible image quotes