சங்கீதம் 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 46 வது வசனம்

கர்த்தர் ஜீவனுள்ளவர்; என் கன்மலையானவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்படுவாராக; என் இரட்சிப்பின் தேவன் உயர்ந்திருப்பாராக.

சங்கீதம் (Psalms) 18:46 - Tamil bible image quotes